Obchodní podmínky

Obecná ustanovení 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.carspe.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Jakub Vanc, IČ: 87898497 se sídlem Roudnice 37, 50327 Roudnice a kupujícího. Prodávající je fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

VYMEZENÍ POJMŮ

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
 
Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 
Kupující/spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 
Kupující/nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 
Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
 

INFORMACE O UZAVŘENÉ SMLOUVĚ A OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
 
Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
 

OBJEDNÁVKA

On-line objednávku zboží vytvoříte na webu www.carspe.cz
Možnosti podání objednávky:
Využitím on-line formuláře na stránkách internetového obchodu v nákupním košíku.
Náležitosti objednávky:
 
U objednávky je nutné vyplnit označená povinná pole:
– jméno, příjmení, ulice, číslo popisné, město, PSČ, e-mail
– pokud není kupující spotřebitel, musí vyplnit i název firmy, IČ a DIČ 
– pokud se liší dodací adresa od fakturační musí kupující vyplnit i údaje v sekci DODACÍ ADRESA 
– dále musí kupující zvolit způsob doručení zboží a způsob platby
– kupující může k objednávce připojit i doplňující informace
 
Po odeslání objednávky a jejím následném zpracování bude kupujícímu e-mailem odesláno potvrzení o jejím přijetí. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti neprodleně kontaktujte prodávajícího (viz. kontakty).
 

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškeré podané objednávky výše uvedeným způsobem jsou závazné. 
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. 
Vlastnické právo na objednané zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Zboží je až do zaplacení majetkem prodávajícího.
 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

    Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky, pro plnění svých právních povinností nebo se souhlasem kupujícího za účelem vylepšování služeb a nabídky prodávajícího, pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy, příp. jiným účelem, ke kterému udělil kupující souhlas.
    Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji prodávajícího, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem prodávající nakládá s osobními údaji kupujícího, jaké informace o kupujícím ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat. 
    V souvislosti se zpracováním osobních údajů prodávající prohlašuje, že (i) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy; (ii) zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; (iii) přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů; a (iv) v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů.
 

PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na uvedenou adresu kupujícího. Při převzetí zásilky od přepravce, obdrží kupující se zbožím i fakturu/daňový doklad pokud mu nebyla zaslána v elektronické podobě na email, který uvedl při registraci. Vyplněný záruční list výrobce (pokud jej zboží obsahuje) je přiložen u zboží.
 
Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.
 
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
– zboží se již nevyrábí nebo nedodává 
– změnila se výrazným způsobem prodejní cena
V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).
Pokud již kupující za zboží zaplatil (bankovním převodem nebo přes platební bránu) a skutečná cena bude nižší než zaplacená, budou peníze převedeny zpět na účet kupujícího v nejkratším možném termínu. V případě, že skutečná cena bude vyšší a kupující se nerozhodl od smlouvy odstoupit, bude kupujícímu dán k úhradě rozdíl těchto částek. Prodávající si vyhrazuje právo v případě nutnosti nahradit deklarované dárky předměty obdobného typu a obdobné hodnoty. Za dárky nelze obdržet finanční náhradu a není je možné vymáhat právní cestou.
 

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží zasláno.
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
Zvýší-li se cena zboží oproti původní prodejní ceně, má kupující, který je spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad.
Spotřebitel má právo zrušit odeslanou objednávku nebo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží dle platného § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku. Toto právo není primárně určeno pro řešení reklamace zboží.
Pokud se tak rozhodne, musí projev vůle o odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou (formulář ke stažení ZDE), která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší.
Spotřebitel je povinen odevzdat prodávajícímu nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, pokud možno v původním obalu a s veškerým příslušenstvím zpět. Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem a to nejpozději do 14 dnů od účinnosti projevu vůle kupujícího (od doruční odstoupení od smlouvy).
Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží. V případě nedodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je takové odstoupení od smlouvy neplatné a spotřebiteli tím nevznikají žádná práva na vrácení zboží.
Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:
– na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem kupujícího započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
– na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího 
– na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost balíku, poškození krabice, apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného odkladu telefonicky oznámit prodávajícímu. Dále doporučujeme sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu. Pokud doporučené kroky spotřebitel při dodání vadné zásilky učiní, výrazně tak přispěje k rychlému řešení reklamace dodaného zboží a jeho nového dodání. V opačném případě se může spotřebitel vystavit situaci, kdy mu prodávající prokáže, že zboží bylo dodáno v pořádku - tedy nepoškozené, tím ovšem nemůže být jakkoli omezeno právo spotřebitele uplatnit svá práva plynoucí z příslušné kupní smlouvy.
Pro kupujícího, který není spotřebitelem, platí povinnost překontrolovat stav zásilky dle výše uvedeného postupu. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá tento kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem.
Při platbě převodem na účet a osobním převzetí můžete zboží vyzvednout jen při předložení OP, v případě vyzvednutí zboží jinou osobou než osobou uvedenou v objednávce je potřeba uvést jméno osoby v poznámce objednávky.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
 
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz
 

DOPRAVNÍ PODMÍNKY

Zboží objednané prostřednictvím internetového obchodu www.carspe.cz je možné doručit prostřednictvím České pošty a DPD.
Je možné využít následující dopravní služby:

Česká Republika
Česká pošta – cena této služby je stanovena na 78,- Kč včetně DPH. Při objednávce zboží nad 1500,- Kč je tato služba ZDARMA.
DPD – cena této služby je stanovena na 74,- Kč včetně DPH. Při objednávce zboží nad 1500,- Kč je tato služba ZDARMA.
 
Slovensko
Česká pošta – cena této služby je stanovena na 95,- Kč včetně DPH. Při objednávce zboží nad 1500,- Kč je tato služba ZDARMA.
DPD – cena této služby je stanovena na 95,- Kč včetně DPH. Při objednávce zboží nad 1500,- Kč je tato služba ZDARMA.
 
Česká pošta - Zboží bude odesláno do tří dnů, (platí pro zboží, které je aktuálně skladem). Česká pošta se pokusí zboží doručit a v případě vaší nepřítomnosti zanechá výzvu k vyzvednutí zásilky na vaší poště. Tato zásilka bude na poště uložena 14 dní. Po této době bude poštou vrácena zpět na naši adresu. V případě opětovného zaslání budeme účtovat dvojnásobné poštovné.
 
DPD - Zboží bude odesláno do tří dnů, (platí pro zboží, které je aktuálně skladem). DPD se pokusí zboží doručit a v případě vaší nepřítomnosti zanechá oznámení o neúspěšném pokusu o doručení (maximálně dvě oznámení). Po druhém neúspěšném pokusu o doručení zůstává ještě zásilka 7 dní uložena na depu, v případě nereagování zákazníka je zboží odesláno zpět na naši adresu. V případě opětovného zaslání budeme účtovat dvojnásobné poštovné.
 
Kontrola zásilky při převzetí od přepravní služby
I přesto, že se snažíme všechny zásilky maximálně ochránit proti poškození při přepravě, může se někdy stát, že k vám přijde balík poškozen.
Z tohoto důvodu Vám doporučujeme při převzetí překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice, atd.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.
Odmítnutí zásilky je nutné telefonicky oznámit prodávajícímu na telefonním čísle +420 704 330 343.
Skrytou vadu zásilky (zboží je nekompletní nebo poškozené) zjištěnou po převzetí je zákazník povinen oznámit dopravci bez zbytečného odkladu a vyžádat si sepsání zápisu o škodě. Pro rychlé vyřízení škodní události je nutné zápis o škodě zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu. Dopravce má právo přesvědčit se o skutečném stavu poškození či částečné ztráty zásilky. Z těchto důvodů nesmí zákazník s poškozenou zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal, ve kterém mu byla poškozená zásilka doručena.
Prosíme, nezapomeňte uvést variabilní symbol, který je uvedený v přehledu po dokončení objednávky a také v příchozím e-mailu po provedení objednávky!
Variabilní symbol = číslo vaší objednávky.
Při platbě bankovním převodem nebo platební bránou zaplatíte za zboží před jeho dodáním. Tento způsob platby je možné využít při dopravě zboží na dodací adresu objednatele prostřednictvím přepravní společnosti.
Podklady k platbě (číslo účtu, variabilní symbol a částka k úhradě) jsou uvedeny v přehledu po dokončení objednávky a v příloze e-mailu, který jste obdrželi po uskutečnění objednávky. Zboží bude předáno k přepravě až po přijetí platby na účet prodávajícího. O podání zboží do přepravy budete informováni e-mailem.
Zboží je zákazníkovi doručeno prostřednictvím přepravní společnosti na adresu uvedenou na formuláři objednávky v oddíle „Dodací adresa“.
 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zboží objednané prostřednictvím www.carspe.cz je možné uhradit:
a) bankovním převodem při platbě v KČ na číslo účtu: 1611574016/3030
b) platba pro Slovensko na číslo účtu: 1611574016/3030 (IBAN: CZ55 3030 0000 0016 1157 4016 ; BIC: AIRACZPP)
c) platba přes platební bránu GoPay
d) platba dobírkové částky při převzetí zásilky. Tato služba je zpoplatněna částkou 40,- Kč a lze ji využít pouze v České Republice.
 
Prosíme, nezapomeňte uvést variabilní symbol, který je uvedený v přehledu po dokončení objednávky a také v příchozím e-mailu po provedení objednávky!
Variabilní symbol = číslo vaší objednávky
Při platbě bankovním převodem zaplatíte za zboží před jeho dodáním. Tento způsob platby je možné využít při dopravě zboží na dodací adresu objednatele prostřednictvím přepravní společnosti. Podklady k platbě (číslo účtu, variabilní symbol a částka k úhradě) jsou uvedeny v přehledu po dokončení objednávky a v příloze e-mailu, který jste obdrželi po uskutečnění objednávky.
Zboží bude předáno k přepravě až po přijetí platby na účet prodávajícího. O podání zboží do přepravy budete informováni e-mailem.
Při přebírání zboží od dopravce si jej důkladně prohlédněte, zda není viditelně poškozen vnější obal, nebo zdali zásilka obsahující křehké zboží nevydává podezřelé zvuky. Při jakékoliv pochybnosti sepište na místě z řidičem reklamační protokol, ulehčí se tím řešení škodné události vlivem přepravy. Zásilky, u nichž je vnější obal zjevně poškozen nepřebírejte a v co nejkratší době o této skutečnosti informujte dodavatele e-mailem nebo telefonicky.
Zboží je zákazníkovi doručeno prostřednictvím přepravní společnosti na adresu uvedenou na formuláři objednávky v oddíle „Dodací adresa“.